Bán iphone 5s gold quốc tế LL/ANgày 20.11.2019.
Tui tiễn em iphone 5s gold quốc tế bản Mỹ(LL/A)
Giá ra đi yêu thương 1tr800.
Cũng tiếc lắm.
Máy bán ra bao đẹp,chưa qua sửa chữa.

Nguồn:https://dantrionline.com.vn/


https://danhnhan.vn/kinh-doanh

Article Tags:
Article Categories:
Kinh Doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *